รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2556

 

batch 15 2556

แถวที่ ชื่อ สกุล ชั้น
1 เด็กหญิงปิยธิดา สืบวงศ์ลี ม.2/1
  เด็กชายสุริยา ทั่งแสน ม.2/10
  เด็กหญิงศศิธร นาคนาคา ม.3/5
  เด็กหญิงจินดารัตน์ อุฬารรักษ์ ม.3/8
  เด็กหญิงประภาสิริ วงษ์พานิช ม.2/10
  เด็กหญิงณัฐณิชา ทองโสม ม.2/11
  เด็กหญิงปุญชิดา โฆษิตภูวัน ม.2/11
  เด็กหญิงสุพรรษา อินทะสิทธิ ม.3/11
  เด็กชายธัญกร เลี้ยงสุข ม.2/10
2 นางสาวแพรพลอย สังข์ทอง ม.4/1
  เด็กหญิงสุญาดา บุณยเกียรติ ม.4/3
  เด็กหญิงอัชฌา จันทร์สุวรรณ ม.4/6
  นางสาวจีรนันท์ หุ่นสะดี ม.5/9
  เด็กหญิงบัณฑิตา บางเหลือง ม.4/1
  นางสาวกุลนันทน์ ทิวาพรภานุกูล ม.5/1
  เด็กหญิงธนภรณ์ พิลึก ม.4/1
  เด็กหญิงปราณปริยา ฮี้เกษม ม.4/1
  เด็กหญิงแพรมุก บุญบัวทอง ม.4/1
3 นายศิโรเวศ เจียรประจง ม.4/14
  นายวีรภัทร วงษ์ซีวะสกุล ม.4/9
  เด็กหญิงนันทกานต์ มีเครือ ม.4/9
  นางสาวศิโรธร พรมสี ม.4/10
  นางสาวพิมพ์อร พะสะสุ ม.4/6
  เด็กหญิงพรพชรา จิวสืบพงษ์ ม.4/1
  เด็กหญิงเบญจมาศ แพ่งศรี ม.2/10
  นางสาวจุฑาทิพย์ พงศ์พัฒนศิริ ม.5/14
  นางสาวศุภางค์ เอี่ยมสะอาด ม.5/6
  นางสาวธัญณิชา สิริวณิชญา ม.4/1
  นางสาวชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ ม.5/1
  นายธนาวุฒิ วจีสัจจะ ม.5/6
  นายจิรายุ แถมสุข ม.6/11

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2