เวลาทำการของห้องสมุด

ห้องสมุดเปิดเวลา 07.30 - 18.00 น. ทุกวัน

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

ผู้มีสิทธิเข้าใช้ห้องสมุดและยืมวัสดุสารนิเทศได้แก่

1. นักเรียนปัจจุบันของโรงเรียน

2. ครู - อาจารย์ของโรงเรียน

3. ภารโรงและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

4. ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า และบุคคลภายนอก

หลักเกณฑ์ในการยืม

1. ผู้ยืมต้องมีบัตรนักเรียน ติดบาร์โค้ด เพื่อใช้ยืมหนังสือ

2. วัสดุสารนิเทศที่จะยืมได้ คือ หนังสือทั่วไป และแถบบันทึกเสียง

3. หนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ได้แก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับปัจจุบัน และวารสารเย็บเล่ม

บัตรสมาชิก

1. ใช้บัตรนักเรียนติดบาร์โค้ด กรณีบุคคลภายนอก หากมีความประสงค์ยืม - คืน ทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องใช้บัตรสำคัญ บัตรใดบัตรหนึ่งแลกไว้ จึงจะสามารถ ยืม- คืนทรัพยากรสารสนเทศได้

2. การใช้บัตร นักเรียนต้องนำบัตรนักเรียนติดบาร์โค้ดมาทุกครั้งที่จะยืม - คืน วัสดุ สารนิเทศ ของห้องสมุด และห้ามผู้อื่นยืมบัตรของตนไปใช้โดยเด็ดขาด

การยืมและการส่งคืน

1. นักเรียนยืมได้และบุคคลภายนอกยืมได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่ม หากส่งล่าช้ากว่ากำหนดต้องเสียค่าปรับดังนี้

- หนังสือทั่วไปยืมได้ 7 วัน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/วัน/เล่ม

- หนังสืออ้างอิงและเยาวชนยืมได้ 3 วัน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท/วัน/เล่ม

ความรับผิดชอบของผู้ยืม

1. ส่งคืนตามกำหนด

2. ไม่ทำหนังสือชำรุดหรือสูญหาย

3. ไม่ตัด ฉีก ขีดเขียน และไม่พับมุมหนังสือ

4. ไม่วางหนังสือคว่ำหน้า

5. ไม่ใช้หนังสือบังแดดหรือฝน

6. รักษาหนังสือของห้องสมุดอย่างดีที่สุด

7. ก่อนปิดภาคเรียนต้องนำหนังสือมาคืนห้องสมุดให้หมดทุกเล่ม

8. หากพบหรือทำหนังสือชำรุดต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบโดยด่วน

9. ไม่หยิบหนังสือของห้องสมุดออกไปโดยไม่ผ่านการยืม

10. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการยืมก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้ง

ความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องสมุด

1. ไม่นำหนังสือหรือสิ่งของอื่นใดเข้าห้องสมุด ให้วางในที่ที่ห้องสมุดจัดให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ

2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด

3. ไม่หยิบหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์มาอ่านครั้งละหลายเล่ม

4. ไม่รื้อค้นหนังสือในชั้นให้กระจุยกระจาย ควรใช้บัตรรายการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยหาหนังสือที่ต้องการทุกครั้ง

5. ไม่ตัดหรือฉีกหน้าหนังสือ ถ้าต้องการ ควรถ่ายเอกสาร

6. เมื่อลุกจากที่นั่งอ่านหนังสือให้เลื่อนเก้าอี้ชิดโต๊ะ ให้เป็นระเบียบ

7. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม และของขบเคี้ยวเข้าไปรับประทานในห้องสมุด

8. ไม่นอนพักผ่อนในห้องสมุด

9. ปฏิบัติตน ให้ถูกต้องตามระเบียบวินัยของโรงเรียน โดยการแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

10.ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องไม่นำหนังสือออกจากห้องสมุดโดยมิได้ยืมตามระเบียบ

ระเบียบการยืมหนังสือ วารสาร สำหรับครู - อาจารย์

1. หนังสือทั่วไป ยืมได้ 15 วัน เมื่อนักเรียนสอบเสร็จแล้วต้องนำส่งคืนห้องสมุด

2. วารสารและนิตยสารใหม่สามารถยืมได้ 1 วัน หลังจากเวลา 16.00 น . เป็นต้นไป และต้องส่งก่อนเวลา 9.30 น.ของวันรุ่งขึ้น เพื่อไว้ให้บริการในห้องสมุด (ไม่อนุญาตให้นักเรียนยืมออก)

การทวงถามหนังสือ

การทวงหนังสือจะทำเมื่อผู้ยืมไม่ส่งหนังสือคืนตามกำหนด สำหรับนักเรียนจะทำรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ส่งหนังสือติดที่ป้ายประกาศของห้องสมุด เพื่อกระตุ้นให้ผู้ยืมรีบส่งหนังสือคืนโดยเร็ว สำหรับครู-อาจารย์จะใช้แบบฟอร์มทวงถาม

ถ้าในกรณีนักเรียนที่มีรายชื่อแจ้งการทวงถามในแต่ละเดือน ล่วงเวลานานแล้วยังไม่มาติดต่อกับทางห้องสมุด เมื่อใกล้สอบปลายภาคเรียนจะส่งรายชื่อให้ปกครองเพื่อตัดคะแนนความประพฤติ

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2