โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน โดยการจัดกระบวนการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ การจัดแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระวิชา งานโสตทัศนศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ นอกจากแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้ว โรงเรียนยังได้จัดหาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยประสานสัมพันธ์กับชุมชนร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาและสร้างบรรยากาศให้ชุมชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเอื้อต่อการใช้แหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2