รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2555

 

batch batch 14 2555

แถวที่ ชื่อ สกุล ชั้น
1 เด็กหญิงนิศารัตน์ ขอบบัวคลี่ ม.3/13
  เด็กหญิงแพรวพลอย ศักดิ์พรพรหม ม.3/13
เด็กหญิงนันทกานต์ มีเครือ ม.3/9
เด็กหญิงณัฐนรี พูลทรัพย์ ม.3/10
เด็กหญิงณัฐสุดา องอาจเกียรติยศ ม.3/13
เด็กหญิงปณิตตา เกษพานิช ม.3/13
เด็กหญิงนภสร พฤกษะวัน ม.2/2
เด็กหญิงสุพรรษา อินทะสิทธิ ม.2/11
เด็กหญิงพัชรวรรณ จันทร์กระจ่าง ม.2/11
เด็กหญิงพรพชรา จิวสืบพงษ์ ม.3/2
2 เด็กหญิงสุทธิดา ธีระโกศล ม.3/13
  เด็กหญิงบัณฑิตา บางเหลือง ม.3/1
เด็กหญิงธนชนกวรรณ นพนิธิพัฒน์ ม.3/10
เด็กหญิงพัทธนันท์ แก้วสุวรรณ ม.3/10
เด็กชายทยุติธร ประเทศ ม.2/2
เด็กชายกันตภณ บุญยนต์ ม.2/2
นางสาวจินดารัตน์ อุฬารรักษ์ ม.4/8
นางสาวอัจฉริยาภรณ์ จันทร์สุวรรณ ม.4/9
เด็กชายชยพล ชมพู ม.2/1
3 นายธนาวุฒิ วจีสัจจะ ม.4/6
  นางสาวจารุวรรณ ขันบุญ ม.4/9
นางสาวศุภางค์ เอี่ยมสะอาด ม.4/6
เด็กหญิงธนนันทพร นพนิธิพัฒน์ ม.3/11
นางสาวสุพัชริญา เผือกจีน ม.4/11
นางสาวสุริยะฉาย ทองใบ ม.5/12
นางสาวกุลนันทน์ ทิวาพรภานุกูล ม.4/1
เด็กหญิงธนภรณ์ พิลึก ม.3/1
เด็กชายพงศพัค บุญเติม ม.2/13
นางสาวชุติกาญจน์ ลิมป์ลิปิการ ม.4/1
เด็กหญิงแพรมุก บุญบัวทอง ม.3/1
4 นายจิรายุ แถมสุข ม.5/11
  เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฉัตตราภรพงศ์ ม.3/13
เด็กหญิงสุญาดา บุณยเกียรติ ม.3/4
นางสาวจุฑาทิพย์ พงศ์พัฒนศิริ ม.4/14
นางสาวพรชนก แก้วโต ม.6/3
นางสาวศศิธร นาคนาคา ม.4/9
เด็กหญิงปิยธิดา สืบวงศ์ลี ม.3/1
นางสาวประภัสรา แต้ประยูร ม.4/8

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2