รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2553

 

batch 12 2553 1

batch 12 2553 2

แถวที่ ชื่อ สกุล ชั้น
1 เด็กหญิงกชกร เลิศนอก ม.3/6
  เด็กหญิงชญานิน แสงสุนทร ม.3/9
  เด็กหญิงธนวรรณ คำสอน ม.3/6
  เด็กหญิงสุริยะฉาย ทองใบ ม.3/6
  เด็กหญิงรักษ์หทัย หาญสิทธานนท์ ม.2/9
  เด็กชายนิติ นาคชุ่ม ม.1/7
  เด็กหญิงโชษิตา ธีระรังสิกุล ม.1/4
  เด็กหญิงธนภรณ์ พิลึก ม.1/1
  เด็กหญิงณัฐพร ชีวัตร์ ม.1/4
  เด็กหญิงศศิธร นาคนาคา ม.2/5
2 เด็กหญิงแพรมุก บุญบัวทอง ม.1/1
  เด็กหญิงพิมพ์ปภัส ภูวสรรเพ็ชญ์ ม.2/5
  เด็กหญิงมนิษา ยศสมบัติ ม.2/9
  เด็กหญิงปิยาภรณ์ กรุดนาค ม.2/9
  เด็กหญิงจินดารัตน์ อุฬารรักษ์ ม.2/8
  เด็กหญิงภัทรานิษฐ เกียรติวงค์กมล ม.2/8
  เด็กหญิงสุญาดา บุณยเกียรติ ม.1/4
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ สังข์คลี ม.1/14
  เด็กหญิงณัฐยาพร วงศ์วิลาวัณย์ ม.2/5
  เด็กหญิงปราณปริยา ฮี้เกษม ม.1/1
3 นางสาวอัจจิมา วงค์พราหมณ์ ม.6/2
  เด็กหญิงสิโรธร พรมสี ม.1/12
  เด็กหญิงพลอยชมพู วิเศษเขตการณ์ ม.1/3
  เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีพัฒน์ ม.1/12
  นางสาวศิริขวัญ ชินสิทธิ์ ม.5/7
  นายพุทธพร ฝาชัยภูมิ ม.5/7
  เด็กหญิงสกุลรัตน์ ไหมทอง ม.1/14
  เด็กชายสุทธิศักดิ์ สุพรม ม.1/4
  เด็กชายอริย์ธัช ฤทธิ์ลอย ม.3/6
4 นายเมธัส มิ่งขวัญ ม.5/4
  นายชนันต์ ฉัตรมณีสุวรรณ์ ม.6/5
  เด็กชายจิรายุ แถมสุข ม.3/6
  นายทศพล เปรมทอง ม.5/3
  เด็กชายปิยชัย ไชยสงค์ ม.3/9
  เด็กชายชวิศ นุชนารถ ม.3/6
  เด็กชายอดิศร อยู่ยอด ม.3/6

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2