รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2550

9 2550 1

9 2550 2

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชั้น
เด็กหญิงพรชนก แก้วโต 1/3
เด็กหญิงสุชาวลีรัตน์ อุ่นคุณธรรม 1/5
เด็กหญิงเหมรัตน์ แรงกสิวิทย์ 1/6
เด็กหญิงมรินทร กิจติยะพงศ์ 1/7
เด็กหญิงสุนิสา ปรีนคร 1/7
เด็กหญิงนารถฤดี อยู่สุภาพ 1/7
เด็กชายวิทชาภัทร หมีทอง 1/9
เด็กชายนนทพัทธ์ บุญโสภาคย์ 1/9
เด็กหญิงภูริชญา กำเนินดาว 1/9
๑๐ เด็กหญิงเพ็ญนภา แสงประทีป 1/9
๑๑ เด็กชายธีธัช มงคลปิยวัฒน์ 1/11
๑๒ เด็กชายปฏิพัทร์ จันทร์ศิริ 1/11
๑๓ เด็กชายวนพฤกษ์ เศรษฐธนวรกุล 1/13
๑๔ เด็กหญิงพรนภา กิจจา 1/13
๑๕ เด็กชายยศกร ศรีสุทธิสัมพันธ์ 1/14
๑๖ เด็กชายสัณหวัช มั่นศักดิ์ 1/14
๑๗ เด็กหญิงมนัญชยา รัศมี 1/14
๑๘ เด็กแคทลียา วิโย 1/14
๑๙ เด็กหญิงธนาพร คล้ายแจ่ม 2/3
๒๐ เด็กชายเมธัส มิ่งขวัญ 2/6
๒๑ เด็กชายทศพล เปรมทอง 2/6
๒๒ เด็กหญิงบุลพร ผิวนวล 2/6
๒๓ เด็กหญิงปริยา อนงค์จรรยา 2/6
๒๔ เด็กหญิงไข่มุข แย้มสรวล 2/6
๒๕ เด็กหญิงสิริวิมล กฤตยาอภินันท์ 2/6
๒๖ เด็กหญิงณัฐณิชา ปานาม 2/6
๒๗ เด็กหญิงศวิตา สกุลมา 2/6
๒๘ เด็กหญิงอสมาภรณ์ พุฒิประพัฒน์ 2/6
๒๙ เด็กหญิงวีรีรีน นาคทอง 2/6
๓๐ เด็กหญิงนิรดา ไชยประทาน 2/8
๓๑ เด็กหญิงเปรมวดี ปั้นทอง 2/8
๓๒ เด็กหญิงพรพรรณ อ่ำแก้ว 2/8
๓๓ เด็กหญิงอาภัสรา ฤกษอัตการ 2/8
๓๔ เด็กหญิงวราภรณ์ สงวนกุล 2/8
๓๕ เด็กหญิงกัญญากร มาดารัตน์ 2/8
๓๖ เด็กหญิงพุทธพร ฝาชัยภูมิ 2/14
๓๗ นางสาวปรียาภรณ์ จันทร์สมบัติ 4/3
๓๘ นายวีรยุทธ ชลารักษ์ 4/6
๓๙ นางสาวสุภาสิณี เจตน์เกษตรกรณ์ 5/6
๔๐ นายกิตติภูมิ กระจ่าง 6/7

สืบค้นหนังสือ

LILK น่าสนใจ

 

 

คลังความรู้

 122

 

 

 

ติดต่อห้องสมุด

28511562 1668332476586012 1472486087 n

ID Line : LIBNSSC

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ​ 

Feedback 750

 

แนะนำหนังสือเข้าห้องสมุด

images 2